Projektovanje PV sistema

Predstavlja kompletan proces projektovanja, od idejnog rješenja do izvođenja. Projektni biro ETMAXa pored izrade projektno tehničke dokumentacije, obavlja i poslove stručne podrške klijentima, nadzora realizacije projekata tokom, kao i u fazama nakon projektovanja.

Konsalting

Konsalting, stručna podrška klijentima sa ciljem definisanja optimalnih riješenja PV sistema;

Stručna podrška našeg tima investitorima je osigurana u svim fazama, od početne ideje, kroz razradu i realizaciju projekata, kao i u fazi nakon izgradnje i puštanja elektrane u rad.

Izrada ostale dokumentacije

Proces realizacije fotonaponskih postrojenja, često zahtijeva stručne analize, procijene razvoja investicionog projekta, kao i različite tipove studija. Navedena dokumentacija daje uvid u potencijal buduće investicije.

Izgradnja različitih tipova PV sistema

ETMAX gradi fotonaponska postrojenja, kroz realizaciju svih faza od pripremnih radova, do izgrađene fotonaponske elektrane, uključujući priključenje i puštanje u rad. Timove čine zaposleni sa dugogodišnjem iskustvom u poslovima izgradnje i montaže fotonaponskih postrojenja.

Usluga održavanja i servisiranja PV

Služba servisa i održavanja brine o pravilnom radu elektrana nakon puštanja u rad. Postrojenja koja gradimo karakteriše izuzetno mali procenat potreba za servisnim uslugama, zahvaljujući kvalitetno izvedenim radovima, kao i vrhunskoj opremi. Naša servisna služba je stalno dostupna klijentima- investitorima, u najbržem mogućem roku.

U segmentu post – prodajnih usluga, izdvajamo redovan stručni nadzor nad radom elektrana, u okviru kojeg pratimo produktivnost elektrana u radu, kao i sve druge bitne radne parametre. Na taj način osiguravamo optimizaciju rada fotonaponskih elektrana , te maksimalnu iskoristivost instaliranog kapaciteta postrojenja.

Rekonstrukcija PV sistema

Obuhvata projekte rekonstrukcije postojećih fotonaponskih elektrana, proširenje proizvodnog kapaciteta i unaprijeđenje tehničko tehnoloških karakteristika postrojenja.

Geodetske usluge

Geodetske usluge u ponudi ETMAXa, koje možemo izdvojiti su: geodetska snimanja, iskolčenja za projekte fotonaponskih sistema koje gradimo, praćenje svih faza realizacije izgradnje fotonaponskih sistema, provođenje kroz katastarski operat, kao i druge usluge iz oblasti geodezije.

Kvalitet izvođenja geodetskih usluga zasnovan je na stručnosti i opremljenosti savremenom opremom nove generacije.

Usluga pripremnih građevinskih radova

Obuhvataju radove koji se provode prije početka glavnih građevinskih radova, a možemo izdvojiti: stručne procijene lokacija za građenje, geotehničke procijene, uređenje i planiranje gradilišta, uklanjanje prepreka i pripreme radnih zona gradilišta.

Pripremni radovi osiguravaju da se gradilišta osposobe za građenje, saglasno zakonskim zahtjevima i projektno tehničkoj dokumentaciji.

Elektro instalaterski i monterski radovi

Podrazumjevaju sve radove na izgradnji fotonaponskih sistema, do puštanja elektrana u rad. Pregledi, servis, mjerenja koja su neophodna za stabilan rad fotonaponskih elektrana.

Specijalizovani smo za izgradnju nisko naponske 0,4 kV mreže i priključnih dalekovoda, nazivnog nivoa 10,20 i 35 kV sa pripadajućim trafostanicama.

Ostali elektromonterski i instalaterski radovi.

Najčešća pitanja i odgovori

Nakon što nam izložite svoju ideju i osnovne podatke kojima raspolažete, naš tim će Vas posavjetovati o konkretnim koracima. Zavisno od toga da li planirate izgradnju na nekoj konkretnoj lokaciji, ili biste nama prepustili odabir lokacije, pristupamo izradi preliminarnih analiza mogućnosti izgradnje i identifikaciji potencijalnog kapaciteta elektrane. S obzirom da nudimo realizaciju projekata po modelu „ključ u ruke“, možemo realizovati sve neophodne aktivnosti s ciljem realizacije projekta, od preliminarnih analiza do priključenja na mrežu.

ETMAX se bavi razvojem i proizvodnjom različitih tipova nosive konstrukcije. U ETMAXovoj ponudi možete naći nosive konstrukciju prilagođene Vašim potrebama., koje će osigurati optimizovana rješenja.

Ovlašteni smo distributer i partner proizvođača fotonaponskih modula Q.CELLS i proizvođača solarnih invertora Fronius. Obe kompanije su među globalnim liderima za ovu vrstu opreme, tako da na naše tržište donosimo najbolji kvalitet.

Prilikom izgradnje solarnih elektrana za domaćinstva, važno je da instalisana snaga elektrane odgovara stvarnim potrebama domaćinstva. S ciljem optimalnog dimenzionisanja, potrebni su nam podaci o odobrenoj snazi koja je definisana ugovorom o snadbijevanju, podaci o potrošnji električne energije, te podaci o lokaciji i površini krova na kojem je planirana izgradnja.

Procedura izgradnje solarnih elektrana na krovu domaćinstva je pojednostavljena i podstiče se kroz institucionalne programe. Potrebno je da za objekat imate građevinsku dozvolu, pa se montiranje elektrane smatra kao nadogradnja na postojeći objekat. Izradom i priključenjem elektrane na unutrašnje instalacije svog objekta za potrebe sopstvene potrošnje stiče se status kupac-proizvođač.

ETMAX je pionir u razvoju i primjeni rješenja u solarnoj industriji u zemlji i regionu. Iskustvo stičemo preko 10 godina, uspješno smo realizovali preko 250 projekata raznih tipova i namjena. Stručni kadrovski i tehnološki kapaciteti kojima raspolažemo su na visokom nivou. Imamo partnerske odnose sa svjetskim proizvođačima opreme za fotonaponska postrojenja premium kvaliteta, tako da tehnički i tehnološki možemo adekvatno odgovoriti na zahtjeve klijenata. Nudimo ovlašteni servis, podršku i monitoring, što za investitore znači isplativost, kvalitet i sigurnost.

Vlastitom proizvodnjom nosivih konstrukcija za elektrane osiguravamo upotrebu materijala najboljeg kvaliteta. Kombinovanjem navedenih faktora, rješenja fotonaponskih elektrana koja realizujemo su zasnovana na specifičnostima lokacije, terena, tipa elektrane.

„Ključ u ruke“ predstavlja model, koji je u praksi najprihvatljiviji za investitore, s obzirom na kompleksnost procedure za izgradnju i priključenje solarne elektrane na elektroenergetsku mrežu.

Konkretno, realizacija projekta po ovom modelu znači da investitor u procesu zaključenja ugovora ima jasno izražene i definisane troškove, te da nema nikakvih dodatnih obaveza niti troškova nakon zaključenja ugovora.

ETMAX preuzima sve aktivnosti s ciljem uspješne realizacije projekta. Uz ovlaštenje investitora pribavljamo svu neophodnu dokumentaciju, administrativnu i tehničku.

Vršimo projektovanje i izgradnju solarne elektrane, osiguravamo priključenje na elektroenergetsku mrežu i sva potrebna mjerenja i ispitivanja.